The Ultracure Original – Piles {Door to door delivery}

R200.00

Product ID: ULT01
Size: 1Ltr
Barcode: 009900023403
Nappi Code: 713249001
Pack Size: 1Ltr x 12

Category:

Description

SCHEDULING STATUS S0

PROPRIETARY NAME AND DOSAGE FORM

ULTRACURE TO PILES (liquid)

COMPOSITION

Each 125 ml contains

Vernonia amygdalina 2000 mg

Zanthoxylum zanthoxyloides 1000 mg

Excipients: methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, water.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION

 1. 32.2 other Western Herbal

PHARMACOLOGICAL ACTION

This product contains a high diversity of alkaloids, saponins, sesquiterpene lactones coumarins, flavanoids and amides.These have been shown to have anti-inflammatory, anthelmintic, antibacterial,antifungal and antioxidant activities.

This product may assist in the control of the acute inflammation associated with piles and haemorrhoids.

INDICATIONS

Assists in the control of piles and haemorrhoids Has antibacterial,anthelmintic and immunoboosting properties.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to any of the ingredients in pregnancy and lactation

WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS

As Vernonia amygdalina has been shown to lower blood glucose levels, diabetic patients need to consult with their doctors, as there may be a need to modify the antidiabetic therapy to suit changes in glycaemic control.

Effects on ability to drive vehicles and use machines: Not known

INTERACTIONS

 • The absorption of digoxin may be increased if co-administration with this product.
 • Anticoagulant activity in patients on anticoagulant therapy may be potentiated.

Please consult your doctor if on warfarin.

 • Possible additive effect on lipid lowering and antihypertensive drugs.

PREGNANCY AND LACTATION

This product can induce significant myometrial contraction thus should be avoided in pregnancy.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Shake before use

Adults: ½ cup (125 ml) twice a day after meals.

Children ¼ cup (62.5 ml) twice a day after meals.

SIDE EFFECTS

Adverse effects are moderate and disappear at the end of treatment.

Side effects include vomiting, nausea and stomach upset.

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS

TREATMENT

None known. Treatment is symptomatic and supportive

IDENTIFICATION

A transparent brown liquid with a herbal odour

PRESENTATION

Liquid in an opaque white 1 litre bottle with screw cap

STORAGE INSTRUCTIONS

Store in a cool, dry place below 25 °C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

REGISTRATION NUMBER

Will be allocated by Council upon registration.

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE

OF REGISTRATION

Ultracure Trading CC

Office: 2334, Commerical City

40 DR AB Xuma Street

Durban 4000

South Africa

TEL: 031827 9029; fax: 086 556 2217

Email: ultracureup@gmail.com

Website: www.ultracureherbs.com

DATE OF PUBLICATION OF THE PACKAGE INSERT

June 2014

SKEDULERINGSTATUS S0

HANDELSNAAM EN DOSEERVORM

ULTRACURE TO PILES (vloeistof)

SAMESTELLING

Elke 125 ml bevat

Vernonia amygdalina 2000 mg

Zanthoxylum zanthoxyloides 1000 mg

Onaktiewe bestanddele: metielhidroksibensoaat, propielhidroksibensoaat, water

FARMAKOLOGIESE KLASSIFIKASIE

 1. 32.2 ander Westerse Kruie

FARMAKOLOGIESE WERKING

Hierdie produk bevat ‘n groot verskeidenheid van alkaloïede, saponins, sesquiterpene laktone kumariene, flavanoids en amiede. Hierdie is getoon ominflammatoriese, anthelmintic, antibakteriële, antifungus, antioksidant en pyn aktiwiteite te hê. Hierdie produk kan met die beheer van die akute ontsteking wat verband hou met hope en aambeie help.

INDIKASIES

Help met die beheer van hope en aambeie. Het antibakteriese, anthelmintic en immuunstelsel versterk eienskappe.

KONTRA-INDIKASIES

As jy hipersensitief is vir enige van die bestanddele. Teenaangedui in swangerskap en laktasie

WAARSKUWINGS EN SPESIALE VOORSORGMAATREËLS

Omdat Vernonia amygdalina getoon is om bloedglukosevlakke te verminder, moet diabetiese pasiënte hul dokters raadpleeg, as daar kan dalk ‘n behoefte wees om die antidiabetiese terapie te verander om veranderinge in glukemiese beheer aan te pas.

Effek op die vermoë om motor te bestuur en masjinerie te gebruik:

Nie bekend

INTERAKSIES

 • Die opname van digoksien kan verhoog word indien dit met hierdie produk

toegedien word.

 • Anticoagulant aktiwiteit in pasiënte op Antistolterapie kan gepotensieer word.

Raadpleeg jou dokter as ju op warfarin is.

 • Moontlike toevoeging uitwerking op lipiedverlagende en antihipertensiewe

middels.

SWANGERSKAP EN LAKTASIE

Hierdie produk kan beduidende myometrial inkrimping veroorsaak vermy

gebruik tydens swangerskap.

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS

Skud voor gebruik

Volwassenes: ½ koppie (125 ml) twee keer daagliks na ete.

Kinders ¼ koppie (62,5 ml) twee keer daagliks na ete.

NEWE-EFFEKTE

Nadelige gevolge is matig en verdwyn aan die einde van die behandeling.

Newe-effekte sluit braking, naarheid en maag ontsteld.

BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE VIR DIE

BEHANDELING DAARVAN

Geen bekend. Behandeling is simptomaties en ondersteunend

IDENTIFIKASIE

‘N deursigtige bruin vloeistof met ‘n kruie geur

AANBIEDING

Vloeistof in ‘n ondeursigtige wit 1 liter bottel met skroefdop

BERGINGSINSTRUKSIES

Hou in ‘n koel, droë plek onder 25 °C.

HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

REGISTRASIENOMMER

Sal toegeken word deur die Raad na afloop van registrasie.

NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE

REGISTRASIESERTIFIKAAT

Ultracure Trading CC

Kantoor: 2334, Commerical City

40 DR AB Xuma Straat

Durban 4000

Suid-Afrika

TEL: 031827 9029; fax: 086 556 2217

Email: ultracureup@gmail.com

Website: www.ultracureherbs.com

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN DIE VOUBILJET

Junie 2014

i-SCHEDULING STATUS S0

I GAMA LEMBIZA NOHLOBO LWAYO

i-ULTRACURE TO PILES (iwuketshezi)

IZITHAKO

Ibhodlela ngalinye elingama- 125 ml liqukethe

Vernonia amygdalina 2000 mg

Zanthoxylum zanthoxyloides 1000 mg

Amakhambi ethakwe ngawo: i-methyl hydroxybenzoate, i-propyl hydroxybenzoate

kanye namanzi

INDLELA EBIZWA NGAYO NGOKWEZASEMAKHEMISI

i-D. 32.2 elinye lamakhambi esiLungu

IZINTO EZIQUKETHE NOKULINDELEKE UKUBA IZELAPHE

NGOKWEZASEMAKHEMISI

Lo mkhiqizo uqukethe izinhlobo eziningi ezihlukene zemithi esingabala ama-alkaloid,ama- saponin, i-sesquiterpene, ama-lactone, ama-coumarin, amaflavanoid kanye nama-amide. Le mithi ethakwe ngayo le mbiza igwema ubuhlungu, ukuvuvuka, ukushisa, amagciwane, ukukhuthuka kwesikhumba kanye nokunqamukelana komoya Lo mkhiqizo ungasiza ukulawula ukushisa, ukuvuvuka, izinhlungu nacho konke okunye ukugula okuphathelene nomhluma.

EKWELAPHAYO

Isiza kunqanda umhluma nezinye izifo eziphathelene nawo. Inezithako ezigwema amagciwane, izikelemu iphinde ibe nezikhuthazi zamasosha omzimba

UNGAYISEBENZISI UMA UNALOKHU OKULANDELAYO

Uma kukhona okuhangambisani negazi lakho kwizithako ezisetshenzisiwe Uma uzithwele noma uncelisa ibele

IZIXWAYISO/OKUMELE UKUKUQIKELELE

Njengoba i-Vernonia amygdalina kubonakala ukuthi yehlisa ushukela egazini, abantu abanesifo sikashukela kufanele bathintane nodokotela ngoba kungase kube nesidingo

Kungaphazamiseka yini ukushayela noma ukusebenzisa imishini: Akwaziwa

UKWENZELANA/UKUSEBENZISANA KWEMITHI

 • Imithi ephathelene nesifo senhliziyo ingasebenza kakhulu uma uyihlanganisa nalomuthi
 • Ingenza amahlule kumuntu odla imithi yokuqeda amahlule.Thintana nodokotela uma uphuza lolo hlobo lwemithi.
 • Ungenza imithi yokunciphisa amafutha noma eye-aleji isebenze ngokusheshaegazini

ABAZITHWELE NABANCELISAYO

Lo mkhiqizo ungaba nokuphazamisa isibeletho, ngenxa yalokho akumele umuntu

ozithwele awusebenzise

INDLELA YOKUYISEBENZISA

Ixukuze ngaphambi kokuyiphuza

Abadala: ½ wenkomishi (125 ml) kabili ngosuku, emuva kokudla

Izingane: ¼ wenkomishi (62.5 ml) kabili ngosuku, emuva kokudla

IMITHELELA ENGEMIHLE

Imithelela engemihle oyibona uma usebenzisa le mbiza iyisikhashana, uma

usuyiqedile nayo iyaphela. Leyo mithelela engemihle singabala ukuphalaza,

inhliziyo encane noma ukuqumbelana.

IZIMPAWU EZAZIWAYO UMA UPHUZE WEQISA ISIKALI SALE MBIZA

NOKUTHI ZILASHWA KANJANI

Azikho ezaziwayo. Le mbiza ibonakalisa izimpawu zokwelapha

IBONAKALA KANJANI

Iwuketshezi olukhanya samanzi kodwa elinomubala onsundu kancane nephunga

lamakhambi

UYIBONA KANJANI

Iwuketshezi olusebhodleleni elimhlophe eliyilitha (1 litre) nesivalo esikulufuwayo

INDLELA YOKUGCINA

Igcine endaweni epholile engamazinga okushisa angaphansi kuka-25 °C.

IBEKE LAPHO BENGEKE BAFINYELELE KHONA ABANTWANA.

INOMBOLO YOKUREJISTA

Iyonikwezwa iSigungu uma seyirejistiwe

IGAMA KANYE NEKHELI LAPHO KUSEBENZA KHONA OPHETHE

ISITIFIKETI SOKUREJISTA

Ultracure Trading CC

Ihhovisi: 2334, Commerical City

40 DR AB Xuma Street

Durban 4000

South Africa

Inombolo Yocingo: 031827 9029; ifekisi: 086 556 2217

i-Email: ultracureup@gmail.com

i-Website: www.ultracureherbs.com

USUKU OKUBHALWE NGALO LELIPHESHANA

Juni 2014

ORDONNANCEMENT S0

ÉTIQUETTE ET FICHE POSOLOGIQUE

ULTRACURE TO PILES (en liquide)

COMPOSITION

Chaque 125 ml contient:

Vernonia amygdalina 2000 mg.

Zanthoxylum zanthoxyloides 1000 mg.

Excipients: hydroxybenzoate de méthyle, hydroxybenzoate de propyle, eau.

CLASSIFICATION PHARMACOLOGIQUE

 1. 32.2 d’autres plantes médicinales occidentales.

ACTION PHARMACOLOGIQUE

Ce produit contient une grande diversité d’alcaloïdes, de saponines, de lactones sesquiterpéniques, de coumarines, de flavonoïdes et d’amides. Ceux-ci se sont avérés avoir des propriétés anti-inflammatoires, anthelmintiques,  antibactériens, antifongiques et des activités antioxydantes.

Ce produit peut aider dans le contrôle de l’inflammation aiguë associée à des pieux et des hémorroïdes.

INDICATIONS

Ce médicament ide dans le contrôle des pieux et des hémorroïdes. Il possède des propriétés antibactériennes et vermifuges, et renforce le système immunitaire.

CONTRE-INDICATIONS

Il existe des risques d’hypersensibilité aux ingrédients pendant la grossesse et l’allaitement.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Comme il s’est avéré que le Vernonia amygdalina baisse le taux de glucose sanguin, les patients diabétiques doivent consulter leurs médecins pour que le traitement antidiabétique puisse être adapté aux modifications dans le contrôle glycémique.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines:

aucun effet n’a été signalé.

INTERACTIONS

 • L’absorption de la digoxine peut être augmentée en cas d’administrationconjointe avec ce produit.
 • L’activité anticoagulante chez les patients sous traitement anticoagulant peutêtre potentialisée.

Veuillez consulter votre médecin si vous êtes sous traitement par la warfarine.

 • Possibilité d’effet additif sur la réduction des lipides et des médicaments antihypertenseurs.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce produit peut provoquer de sérieuse contraction du myomètre et devrait donc être évité pendant la grossesse.

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI

Agiter avant utilisation

Adultes: ½ tasse (125 ml) deux fois par jour après les repas.

Enfants ¼ tasse (62,5 ml) deux fois par jour après les repas.

EFFETS SECONDAIRES

Les effets indésirables sont modérés et disparaissent à la fin du traitement.

Les effets secondaires comprennent des vomissements, nausées et des maux

d’estomac.

SYMPTÔMES DE SURDOSAGE ET PARTICULARITÉS DU TRAITEMENT

Aucun effet n’a été signalé. Le traitement est symptomatique et de soutien.

IDENTIFICATION

liquide brun transparent avec une odeur à base de plantes.

PRÉSENTATION

Liquide dans une bouteille blanche opaque de 1 litre avec bouchon à vis.

INSTRUCTIONS DE CONSERVATION

Conservez dans un endroit frais et sec, en dessous de 25 °C.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

NUMÉRO D’AUTORISATION

À allouer par le Conseil lors de l’autorisation.

NOM ET ADRESSE OFFICIELLE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT

D’AUTORISATION

Ultracure Trading CC

Bureau: 2334, Commercial City

40 Rue DR AB Xuma

Durban 4000

Afrique du Sud

Tél: 031827 9029; Fax: 086 556 2217

Courriel: ultracureup@gmail.com

Site Internet: www.ultracureherbs.com

DATE DE LA PUBLICATION DE LA NOTICE D’EMBALLAGE

Juin 2014

Piles liquid PI 2 copy.pdf 2 2017/01/23 10:51 AM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Ultracure Original – Piles {Door to door delivery}”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+