The Ultracure Original – Ulcer {Door to door delivery}

R200.00

Product ID: ULT02
Size: 1Ltr
Barcode: 6009900023410
Nappi Code: 713248001
Pack Size: 1Ltr x 12

Category:

Description

SCHEDULING STATUS S0

PROPRIETARY NAME AND DOSAGE FORM

ULTRA CURE TO ULCERS (liquid)

COMPOSITION

Each 62.5 ml contains

Ceiba pentandra 1500 mg

Excipients: methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, water

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION

  1. 32.2 other Western Herbal

PHARMACOLOGICAL ACTION

This product has a rich source of phytochemicals providing antifungal, anti-inflammatory, antihypertensive and hypoglycaemic properties. The flavonoids, present in the bark possess antiulcerogenic properties.

INDICATIONS

Can assist with the control of gastric and duodenal ulcers. It can assist in the control of high blood pressure and assist in digestion and ridding the body of toxins and waste.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to any of the ingredients

WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS

Diabetic patients may experience a lowering of blood glucose levels, and need to consult with their doctors, as there may be a need to modify the antidiabetic therapy to suit changes in glycaemic control.

Effects on ability to drive vehicles and use machines: Not known

INTERACTIONS

This product has antidiabetic properties and should be taken with caution with antidiabetic drugs.

PREGNANCY AND LACTATION

Parts of the plant are believed to have abortifacient properties, use in pregnancy

is not recommended.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Shake well before use

Adults ¼ cup (62.5 ml) twice daily

Children: ¼ cup (62.5 ml) once daily

SIDE EFFECTS

Side effects are mild and can include irritation to the skin and the mucosa of the eyes, ears and throat

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS

TREATMENT

Treatment is symptomatic and supportive

IDENTIFICATION

A pale yellow liquid with a herbal odour

PRESENTATION

A yellow liquid in a white opaque 1 litre bottle

STORAGE INSTRUCTIONS

Store in a cool, dry place below 25 ˚C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

REGISTRATION NUMBER

Will be allocated by Council upon registration.

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE

OF REGISTRATION

Ultracure Trading CC

Office: 2334, Commerical City

40 DR AB Xuma Street

Durban 4000

South Africa

TEL: 031827 9029; fax: 086 556 2217

Email: ultracureup@gmail.com

Website: www.ultracureherbs.com

DATE OF PUBLICATION OF THE PACKAGE INSERT

June 2014

SKEDULERINGSTATUS S0

HANDELSNAAM EN DOSEERVORM

ULTRA CURE TO ULCERS (vloeistof)

SAMESTELLING

Elke 62.5 ml bevat

Ceiba pentandra 1500 mg

Onaktiewe bestanddele: metielhidroksibensoaat, propielhidroksibensoaat, water

FARMAKOLOGIESE KLASSIFIKASIE

  1. 32.2 ander Westerse Kruie

FARMAKOLOGIESE WERKING

Hierdie produk het ‘n ryk bron van fitochemikalieë verskaffing antifungale, anti-inflammatoriese, antihipertensiewe en hipoglisemiese eienskappe. Die flavonoïede, is teenwoordig vir die bas besit antiulcerogenic eienskappe.

INDIKASIES

Kan met die beheer van maag-en duodenale ulkusse help. Dit kan help in die beheer van hoë bloeddruk en help vertering en ontdoen die liggaam van gifstowwe en afval.

KONTRA-INDIKASIES

As jy hipersensitief is vir enige van die bestanddele.

WAARSKUWINGS EN SPESIALE VOORSORGMAATREËLS

Diabetiese pasiënte kan ‘n verlaging van bloedglukosevlakke ervaar en moet met hul dokters raadpleeg, as daar kan dalk ‘n behoefte om die antidiabetiese terapie te verander om veranderinge in glukemiese beheer aan te pas.

Effek op die vermoë om motor te bestuur en masjinerie te gebruik:

Nie bekend

INTERAKSIES

Hierdie produk het antidiabetiese eienskappe en moet versigtig saam met antidiabetiese middels geneem word.

SWANGERSKAP EN LAKTASIE

Dele van die plant word geglo om abortiewe

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS

Skud voor gebruik

Volwassenes ¼ koppie (62,5 ml) twee keer daagliks Kinders: ¼ koppie (62,5 ml) een keer daagliks

NEWE-EFFEKTE

Newe-effekte is sag en kan irritasie sluit aan die vel en die slymvlies van die oë, ore en keel

BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE VIR DIE

BEHANDELING DAARVAN

Behandeling is simptomaties en ondersteunend

IDENTIFIKASIE

‘N ligte geel vloeistof met ‘n kruie geur

AANBIEDING

‘N geel vloeistof in ‘n wit ondeursigtig 1 liter bottel

BERGINGSINSTRUKSIES

Hou in ‘n koel, droë plek onder 25 ˚C.

HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

REGISTRASIENOMMER

Sal toegeken word deur die Raad na afloop van registrasie.

NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE

REGISTRASIESERTIFIKAAT

Ultracure Trading CC

Kantoor: 2334, Commerical City

40 DR AB Xuma Straat

Durban 4000

Suid-Afrika

TEL: 031827 9029; fax: 086 556 2217

Email: ultracureup@gmail.com

Website: www.ultracureherbs.com

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN DIE VOUBILJET

Junie 2014

i-SCHEDULING STATUS S0

IGAMA LEMBIZA KANYE NOHLOBO LWAYO

i-ULTRA CURE TO ULCERS (iwuketshezi)

YENZIWE NGANI

Ibhodlela ngalinyeelingama-62.5 ml liqukethe:

i-Ceibapentandra engama-1500 g

Amakhambi ethakwe ngawo: i-methyl hydroxybenzoate, i-propyl

hydroxybenzoate kanye namanzi

INDLELA EBIZWA NGAYO NGOKWEZASEMAKHEMISI

i-D. 32.2 elinye lamakhambi esiLungu

IZNTO EZIQUKETHE LE MBIZA NOKULINDELEKE UKUBA IZELAPHE

NGOKWEZASEMAKHEMISI

Lo mkhiqizo unamakhemikhali amaningi avikela ukuvuvuka, ukushisa, ubuhlungu bomzimba, isihlungu/i-aleji kanye nokukhuthuka kwesikhumba.Ezinye izithako ezifakiwe kule mbiza zivikela ama-ulcer.

EKWELAPHAYO

Ingasiza ukwelapha ama-ulcer esiswini Iyasiza ekulawuleni umfutho wegazi uma uphezulu, futhi iyasiza ekugayekeni kanye nokukhipha okungadingwa umzimba

UNGAYISEBENZISI UMA UNALOKHU OKULANDELAYO

Uma kukhona okuhangambisani negazi lakho kwizithako ezisetshenzisiwe

IZIXWAYISO/OKUMELE UKUKUQIKELELE

Abantu abanesifo sikashukela bangazithola ushukela wabo wehla ngakho kufanele bathintane nodokotela ngoba kungase kube nesidingo sokuthi bachibiyele indlela abayiphuza ngayo ukuze izolungela isimo sempilo yabo

Kungaphazamiseka yini ukushayela noma ukusebenzisa imishini: Akwaziwa

OKUNYE OKUMELE UKWAZI

Lo mkhiqizo unezithako ezilwisana nesifo sikashukela, ngakho kufanele uqaphele uma uwuphuza uwuxuba neminye imithi elapha ushukela

ABAZITHWELE NOMA ABANCELISA IBELE

Ezinye zezithsalo ezithake le mbiza zingenza uphuphunyelwe isisu,ngakho ke ukuwusebenzisa uma uzithwele akunconywa

ISIKALI NENDLELA YOKUYIPHUZA

Ixukuze ngaphambi kokuyiphuza

Abadala (ikota) ¼ yenkomishi (62.5 ml) kabili ngosuku Izingane (ikota) ¼ yenkomishi (62.5 ml) kanye njalo ngosuku

IMITHELELA ENGEMIHLE

Ayinabungozi kangako imiphumela engemihle, singabala ukuvenduka

kwesikhumba, ulwelwe emehlweni, emadlebeni noma emphinjeni

IZIMPAWU EZAZIWAYO UMA UPHUZE WEQISA ISIKALI SALE MBIZA

NOKUTHI ZILASHWA KANJANI

Le mbiza ibonakalisa izimpawu zokwelapha

IBONAKALA KANJANI

Iwuketshezi olunomubala ophuzi ngokuphashile bese iba nephunga lamakhambi

UYIBONA KANJANI

Iwuketshezi olunpmubala ophuzingokuphashile, isebhodleleni eliyilitha (1 litre)

elimhlophe

INDLELA YOKUYIGCINA

Igcine endaweni epholile engamazinga okushisa angaphansi kuka-25 ˚C.

IBEKE LAPHO BENGEKE BAFINYELELE KHONA ABANTWANA.

INOMBOLO YOKUREJISTA

Iyonikwezwa iSigungu uma seyirejistiwe

IGAMA KANYE NEKHELI LAPHO KUSEBENZA KHONA OPHETHE

ISITIFIKETI SOKUREJISTA

Ultracure Trading CC

Ihhovisi: 2334, Commerical City

40 DR AB Xuma Street

Durban 4000

South Africa

Inombolo Yocingo: 031827 9029; ifekisi: 086 556 2217

i-Email: ultracureup@gmail.com

i-Website: www.ultracureherbs.com

USUKU OKUBHALWE NGALO LELIPHESHANA

Juni 2014

ORDONNANCEMENT S0

ÉTIQUETTE ET FICHE POSOLOGIQUE

ULTRA CURE TO ULCERS (en liquide)

COMPOSITION

Chaque 62,5 ml contient:

Ceiba pentandra 1500 mg.

Excipients: hydroxybenzoate de méthyle, hydroxybenzoate de propyle, eau.

CLASSIFICATION PHARMACOLOGIQUE

  1. 32.2 d’autres plantes médicinales occidentales

ACTION PHARMACOLOGIQUE

Ce produit est une riche source de composés phytochimiques qui contiennent des propriétés antifongiques, anti-inflammatoires, anti-hypertensives et hypoglycémiques. Les flavonoïdes, présents dans l’écorce possèdent des propriétés anti-ulcérogène.

INDICATIONS

Ce produit peut aider dans le contrôle des ulcères gastriques et duodénaux. Il peut aussi aider dans le contrôle de l’hypertension artérielle, la digestion et à débarrasser le corps des toxines et des déchets.

CONTRE-INDICATIONS

Il existe des risques d’hypersensibilité aux ingrédients.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Les patients diabétiques peuvent éprouver un abaissement des taux de glucose sanguin, donc la nécessité de consulter leurs médecins, pour que traitement antidiabétique puisse être adapté aux modifications dans le contrôle  glycémique.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines:

Aucun effet n’a été signalé.

INTERACTIONS

Ce produit a des propriétés antidiabétiques. Il faut donc être prudent en l’utilisant conjointement avec des médicaments antidiabétiques.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Des parties de la plante sont avérées avoir des propriétés abortives.

Il est donc déconseillé de l’utiliser pendant la grossesse.

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI

Agiter avant utilisation.

Adultes: ¼ tasse (62,5 ml) deux fois par jour.

Enfants ¼ tasse (62,5 ml) une fois par jour.

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires sont bénins et peuvent comprendre une irritation de la peau, de la muqueuse des yeux, des oreilles et de la gorge.

SYMPTÔMES DE SURDOSAGE ET PARTICULARITÉS DU TRAITEMENT

Le traitement est symptomatique et de soutien.

IDENTIFICATION

Liquide jaune pâle avec une odeur à base de plantes.

PRÉSENTATION

Liquide jaune dans une bouteille blanche opaque de 1 litre.

INSTRUCTIONS DE CONSERVATION

Conservez dans un endroit frais et sec, en dessous de 25 °C.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

NUMÉRO D’AUTORISATION

À allouer par le Conseil lors de l’autorisation.

NOM ET ADRESSE OFFICIELLE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT

D’AUTORISATION

Ultracure Trading CC

Bureau: 2334, Commercial City

40 Rue DR AB Xuma

Durban 4000

Afrique du Sud

Tél: 031827 9029; Fax: 086 556 2217

Courriel: ultracureup@gmail.com

Site Internet: www.ultracureherbs.com

DATE DE LA PUBLICATION DE LA NOTICE D’EMBALLAGE

Juin 2014

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Ultracure Original – Ulcer {Door to door delivery}”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+